Skip to main content

Wetgeving

Wettelijke basis
Als wettelijke verplichting vanuit de Europese Verordening (EG) 852/2004 en Verordeningen (EG) 853/2004, met als oorsprong de principes vanuit de Codex Alimentarius, dienen alle ondernemingen die levensmiddelen verwerken, bewerken, opslaan, transporteren dienen een systeem met uitvoerende procedures te bezitten gebaseerd op de HACCP-principes.

HACCP-principes uit de Codex Alimentarius

  1. Inventariseer alle potentiële gevaren.
  2. Stel de kritische beheers punten (CCP’s) vast.
  3. Geef per CCP de kritische grenzen aan.
  4. Stel vast hoe de CCP’s bewaakt ofwel “gemonitoord” worden.
  5. Leg de corrigerende acties per CCP vast.
  6. Pas verificatie toe.
  7. Houd documentatie en registraties bij.

Wetgeving
FoodAdvies maakt in elk HACCP-handboek een indeling van alle essentiële (Europese) wetgeving waarbij de indeling na het verschijnen van de “General Foodlaw” in 2002 als basis geldt. Geheel toegepast op uw assortiment zal de wetgeving overzichtelijk worden meegenomen. Up-dates en herziene versies worden vanzelfsprekend ook meegenomen, echter zijn deze niet in deze opsomming meegenomen .

Als elementaire verordeningen gelden:
a. Levensmiddelen wetgeving, algemeen
– Verordening (EG) Nr. 178/2002 inzake vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving en tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid
– Verordening (EG) 852/2004 zijn de algemene hygiëne voorschriften voor levensmiddelen.
– Verordeningen (EG) 853/2004 zijn de hygiëne voorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong.

b. Additieven, aromastoffen en zoetstoffen
Verordening (EG) 1333/2008 inzake levensmiddelenadditieven

c. Etikettering van levensmiddelen / Allergenen / GGO
Verordening (EU) 1169/2011 betreffende etikettering en verstrekking van voedselinformatie aan consumenten.

d. Claims
Verordening (EG) Nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen

e. Farmacologisch werkzame stoffen in levensmiddelen
Verordening (EG) 37/2010 betreffende farmacologisch werkzame stoffen en de indeling daarvan op basis van maximumwaarden voor residuen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong.

f. Microbiologische criteria in levensmiddelen
Verordening (EG) Nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria in levensmiddelen

g. Niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten, CAT 1,2,3 materiaal
Verordening (EG) 1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten.

h. Materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen
Verordening (EU) 10/2011 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.

i. Verontreinigingen in levensmiddelen
Verordening (EG) Nr.1881/2006 tot vaststelling van de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen.

j. Bestrijdingsmiddelenresiduen
Verordening 396/2005 vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders.

k. Voedingssupplementen
Richtlijn 2002/46/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen.

l. Biologische producten
Verordening (EG) 834/2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten

FoodAdvies bewaakt wijzigingen in wet- en regelgeving en voegt dat toe in de HACCP-systemen tijdens de jaarlijkse verificatie audit (zie bij diensten: Verificatie en interne audits).