Skip to main content

Voorwaarden/Disclaimer

Definities
Adviseur:

FoodAdvies, vertegenwoordigt door P.J.N. Bak gevestigd te Heemstede, hierna te noemen “de adviseur”.

Opdrachtgever:
Is de wederpartij van de adviseur, hierna te noemen “de opdrachtgever”.

Algemeen
In de offerte worden gezamenlijk besproken voorwaarden eveneens opgenomen. De opdrachtgever is de contactpersoon met de adviseur en in de praktijk worden in onderling overleg werk afspraken en planningen gemaakt.

Kwaliteit
De verantwoordelijkheden:

  • Voor het verstrekken van op waarheid beruste adviezen ligt bij de adviseur;
  • Voor het gebruik, interpretatie en implementatie van de door de adviseur verstrekte adviezen ligt de verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever.

Offerte en offertekosten
Aan het eerste oriënterend offerte gesprek zijn geen kosten verbonden evenals aan het opstellen van een op maat offerte. Elke offerte is in principe vrijblijvend en geldt voor twee maanden.

Opdracht bevestiging
De opdracht, conform de daarvoor geldende offerte, kan worden bevestigd door:

  • het afgeven van een getekende opdrachtbevestiging gewijzigd;
  • het mondeling bevestigen van de opdracht;
  • in gezamenlijk overleg een eerste werkafspraak vastleggen.

Tussentijdse wijziging van de opdracht
Wanneer een opdracht na het bevestigen van de opdracht gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. De tijd die nodig is voor de aanvullende opdracht zal op gelijke wijze worden door gefactureerd.

Auteursrechten en eigendomsrechten
De opdrachtgever is eigenaar van de opgemaakte teksten betreffende zijn eigen bedrijf. Deze zullen hem/haar altijd in geprinte en/of digitale vorm worden verstrekt. Een back-up van alle opdracht bestanden zal altijd worden gemaakt op de server van de adviseur.

Geheimhouding
De adviseur verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens en informatie van de opdrachtgever waarvan hij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

Separate overeenkomst met FoodAdvies
Tijdens het voorbereidingsproces naar een food certificering bij opdrachtgevers wordt een “Overeenkomst dienstverlening, FoodAdvies” opgesteld. Dit is een verplichting uit de meeste Food standaarden en bevat onderdelen uit deze paragraaf. In onderling overleg wordt deze overeenkomst doorgenomen.

Betaling
De betalingstermijn van de factuur is veertien dagen. Bij betalingen later dan twee maanden na de factuurdatum wordt een betalingsherinnering verzonden en kan de wettelijk verschuldigde rente en eventuele gerechtelijke- als incassokosten in rekening worden gebracht.

Vooruitbetaling
De adviseur kan de opdrachtgever verzoeken om de offerte (of gedeelte van de offerte) vooruit te betalen. In dat geval wordt een betalingsregeling getroffen met de opdrachtgever om bijv. 50% bij aanvang van de opdracht te voldoen en 50% halverwege de opdracht. Dit ter inschatting van de adviseur.

Betalingsachterstand
Indien er meer dan 3 maanden achterstand in betalingen aan de orde is kunnen de werkzaamheden betreffende de opdracht tot nader order worden stilgelegd. Als de betaling weer is ontvangen kan de opdracht worden hervat.

Geschillen
In geval van geschillen, voortvloeiend uit een overeenkomst, zullen beide partijen eerst proberen het onderling op te lossen. In tweede instantie kan hulp van een onpartijdige bemiddelaar worden ingeroepen. En in derde instantie, indien het onmogelijk is gebleken om het geschil op te lossen met behulp van bemiddeling, zal et geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de adviseur.

© FoodAdvies 2017